چهارشنبه 20 آذر 1398  
واكسن تب برفكي

واكسن چند ظرفيتي تب برفكي    

شكل و نوع واكسن:
سوسپانسيون كشته، تزريقي

تركيب واكسن :
- بسته به سويه هاي ويروسي شايع در كشور و درخواست سازمان دامپزشكي ،  از  تيپ هاي مختلف ويروس تب برفكي استفاده  مي شود.        
    در ساخت اين واكسن از  تيپ هايO pan , A05IR, Asia1  و 2010 O استفاده شده است. 
- ژل هيدروكسيد آلومينيوم و ساپونين به عنوان ياور 

موارد مصرف :
به منظور ايجاد ايمني فعال در نشخواركنندگان و ساير دام هاي حساس عليه تيپ هاي مختلف ويروس تب برفكي موجود در واكسن 

دز و راه تجويز :
- گاو  و گاوميش/ گوساله ،  5 ميلي ليتر از راه زير جلدي
- گوسفند و بز/ بره و بزغاله، 1 ميلي ليتر از راه زير جلدي 

برنامه و زمان مناسب واكسيناسيون:
- در شرايط عادي و در دام هايي كه از مادر ايمن متولد شده اند، تجويز واكسن از 5/2 ماهگي آغاز شود. در دام هايي كه براي اولين  بار  مايه كوبي مي شوند (به خصوص نتاج) ، واكسيناسيون  در دو نوبت و به فاصله 4-3 هفته تكرار و سپس مانند ساير دام هاي واكسينه، هر 6 ماه يك بار دز يادآور تجويز شود.
-  در دام هايي كه از مادر ايمن متولد نشده يا آغوز دريافت نكرده باشند، تجويز واكسن از 1 ماهگي آغاز شود.
-  در صورت شيوع بيماري در منطقه، فاصله هاي بين واكسيناسيون 4 ماه يك بار در نظر گرفته شود. 

موارد منع مصرف :
- از تجويز اين واكسن  به دام هاي با سن كمتر از 1 ماه خودداري شود.
- از تجويز اين واكسن به دام هاي آبستن سنگين، بدون رعايت كامل آرامش عصبي خودداري شود.
- از تجويز اين واكسن هم زمان با ساير واكسن هاي ويروسي، خودداري شود.
-  از واكسيناسيون دام هاي بيمار و ضعيف خودداري شود.
-  پس از انقضاي تاريخ مصرف، از مصرف واكسن خودداري شود.
-  از واكسيناسيون دام ها در فاصله زماني 3 هفته مانده به كشتار خودداري شود.

عوارض جانبي :
- پس از تزريق واكسن تورمي در محل مايه كوبي ايجاد مي شود كه به فاصله چند روز جذب مي شود ولي برجستگي كوچك و سفت براي مدت نسبتا طولاني باقي خواهد ماند.
- در برخي موارد ممكن است واكنش هاي آنافيلاكتيك در نژادهاي حساس  رخ دهد. در چنين مواردي تجويز آدرنالين زير نظر دامپزشك توصيه مي شود.

توصيه ها واحتياط هاي لازم :
-  واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
-  واكسن طبق برنامه سازمان دامپزشكي كشور تجويز شود.
-  به هنگام مصرف واكسن، زنجيره سرد و شرايط آسپتيك رعايت شود.
- از يخ زدن واكسن جلوگيري شود.
- تمامي دام هاي سالم موجود در گله به طور هم زمان واكسينه شوند.
- حداقل 2 ساعت قبل و يك روز پس از مايه كوبي، به دام ها استراحت داده  و از جا به جايي آن ها خودداري شود.
-  به منظور حفظ يكنواختي، قبل و حين مصرف ، بطري حاوي واكسن به آرامي هم زده شود.
- تمام محتواي ويال واكسن در روز واكسيناسيون استفاده و از مصرف باقي  مانده آن خودداري شود.
- به محض شيوع بيماري ، دام هاي آلوده جدا و در قرنطينه نگهداري شوند . جايگاه نگهداري دام ها  ضد عفوني شده و دام هاي غيرآلوده هر چه زودتر مايه كوبي شوند.
 -  براي نتيجه گيري بهتر و حفاظت منطقه از شيوع مجدد بيماري ، از روش واكسيناسيون حلقه اي استفاده شود.
- به هنگام كشيدن واكسن به داخل سرنگ ، همچنين در حين تزريقات، احتياط كامل به عمل آيد كه به سر و صورت پاشيده نشود. در غير اين صورت ، محل آلودگي بلافاصله با آب وصابون  شستشو داده شود.
- در صورت تزريق به دست، به پزشك مراجعه شود.
- ويال هاي خالي واكسن به طور صحيح ضدعفوني (اتوكلاو، سوزاندن ، استفاده از مواد شيميايي مناسب) و سپس دفن بهداشتي شوند.
شرايط حمل و نقل و نحوه نگهداري :
به دور از نور خورشيد و در دماي 8-2 درجه  سانتي گراد  حمل و نگهداري شود. در اين شرايط،  واكسن تا يك سال پس از تاريخ توليد (بر اساس تاريخ مندرج بر روي برچسب) قابل مصرف خواهد بود.

بسته بندي :
اين واكسن در ويال هاي 250 ميلي ليتري و در جعبه هاي 12 عددي عرضه  مي شود.