معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات