مناقصه و مزايدهاطلاعیه تغییر زمان برگزاری مناقصه :
بدینوسیه به اطلاع عموم می رساند زمان برگزاری تجدید اول مرحله دوم مناقصه کلین روم مشهد به تاریخ 21/11/1396 روز شنبه تغییر کرده است .


تغییر زمان برگزاری 

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

خرید درپوش لاستیکی

-

-

-

11:00

یک شنبه

15/11/96

94

نحوه برگزاری مناقصه : خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


دانلود اسناد

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

قرارداد طراحی ،خرید تجهیزات و مصالح  ، ساخت ، تست ، راه اندازی و تحویل  فضاهای تمیز آزمایشگاهی( Clean Room) به همراه فضاهای پشتیبانی ساختمان تولید واکسن شعبه مشهد بخش شستشو و استریلیزاسیون"

10:00

چهارشنبه

18/11/1396  

10:00

چهارشنبه

25/11/1396

95
تغییر زمان برگزاری مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

فضاهای تمیز آزمایشگاهی( Clean Room) به همراه فضاهای پشتیبانی ساختمان تولید واکسن شعبه مشهد بخش شستشو و استریلیزاسیون"

 

10:00

شنبه

30/10/1396

10:00

چهار  شنبه

04/11/1396

90

خرید 9 دستگاه تابلو برق

-

-

-

9:00

شنبه

30/10/1396

87از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

دانلود اسناد 

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

خرید دو دستگاه استریل کننده با گاز اکسید اتیلن یک درب به صورت کشویی افقی

9:00

یک شنبه

08/11/1396

9:00

یک شنبه

15/11/1396

92

خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود اسناد

طراحی ، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی

10:00

یک شنبه

08/11/1396

10:00

یک شنبه

15/11/1396

93انجام مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

تغییر زمان برگزاری مناقصه

فضاهای تمیز آزمایشگاهی( Clean Room) به همراه فضاهای پشتیبانی ساختمان تولید واکسن شعبه مشهد بخش شستشو و استریلیزاسیون"

 

10:00

یک شنبه

24/10/1396

10:00

یک  شنبه

01/11/1396

90

دانلود آگهی 

تجدید اول خرید رابر استاپر (درپوش لاستیک
ی شیاردار نمره 20)

9:00

چهارشنبه

04/11/1396

9:00

چهارشنبه

11/11/1396

94تغییر زمان برگزاری مناقصه خرید 9 دسگاه تابلوی برق :
به این وسیله به اطلاع عموم می رساند مرحله ی دوم مناقصه مذکور به تاریخ 17/10/1396 روز یک شنبه  تغییر یافته است.

ردیف

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

خرید 9 دستگاه تابلو برق

-

-

-

9:00

یک شنبه

17/10/1396

87

انجام مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ردیف

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

تجدید اول طراحی ،خرید تجهیزات و مصالح  ، ساخت ، تست ، راه اندازی و تحویل  فضاهای تمیز آزمایشگاهی( Clean Room) به همراه فضاهای پشتیبانی ساختمان تولید واکسن شعبه مشهد بخش شستشو و استریلیزاسیون

9:00

یکشنبه

17/10/1396

9:00

یکشنبه

24/10/96

90
انجام مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

طراحی ، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی

11:00

یک شنبه

10/10/1396

11:00

یکشنبه

17/10/1396

86

خرید رابر استاپر(درپوش لاستیکی شیاردارنمره20

09:00

یک شنبه

10/10/1396

10:00

یکشنبه

17/10/1396

89موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

فراخوان شناسایی شرکت های صادرکننده واکسن(نوبت دوم)

موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در نظر دارد صادرات واکسن های دامی، طیور و انسانی تولید داخل خود را به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

لذا از شرکت های دعوت می گردد جهت شناسایی و ارزیابی، مدارک مشروحه ذیل را طی یک پاکت در بسته به دبیرخانه کمیسیون معاملات موسسه رازی واقع در ساختمان مدیریت بازرگانی تا پایان وقت اداری روز 10/10/1396تحویل فرمایند.

1.      تصویر اساسنامه و تغییرات روزنامه رسمی به همراه مهر و امضای مقام مجاز شرکت.

2.      مجوز صادرات از مراجع ذیصلاح .

3.      ارسال لیست تجهیزات، ماشین آلات و امکانات مربوطه و رزومه کامل شرکت به همراه لیست فعالیت ها و مشتریان و اظهارنامه مالیاتی سال گذشته، لیست اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت .

4.      ارائه  کارت بازرگانی معتبر.

آدرس :کرج خیابان شهید بهشتی حصارک- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی- صندق پستی 3197619751

تلفن تماس : 02634570038 داخلی 2446 دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

این مناقصه خارج از سامانه تدارکات دولت انجام میشود.

ردیف

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

قرارداد خرید و نصب 9 دستگاه تابلوهای توزیع برق

10:00

یک شنیه

03/10/96

10:00

یک شنیه

10/10/96

87


انجام مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

موضوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

مناقصه عمومی دو مرحله ای

قرارداد طراحی ،خرید تجهیزات و مصالح  ، ساخت ، تست ، راه اندازی و تحویل  فضاهای تمیز آزمایشگاهی( Clean Room) به همراه فضاهای پشتیبانی ساختمان تولید واکسن شعبه مشهد

بخش شستشو و استریلیزاسیون"

9:00

یک شنبه

26/09/96

09:00

یک شنبه

03/10/96

83

تجدید اول مناقصه ی عمومی دو مرحله ای فضای سبز

10:00

یک شنبه

26/09/96

10:00

چهارشنبه

29/09/96

84

خرید و نصب یونیت پکیج تهویه مطبوع هایژنیک

12:00

چهارشنبه

29/09/96

12:00

چهارشنبه

06/10/96

82

خرید، تهیه لوازم، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی محل استقرار فرمانتورشعبه کرمان (فضای تمیز و فعالیت های تکمیلی فضاهای عمومی

11:00

چهارشنبه

29/09/96

11:00

چهارشنبه

06/10/96

85
طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات