مناقصه و مزايده

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

تجدید اول خرید قطعات کامپیوتری

عمومی دو مرحله ای

10:00

یک شنبه

06/08/1397

10:00

چهار شنبه

09/08/1397

52 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

حفاظت فیزیکی و خدمات آتش نشانی موسسه رازی کرج

عمومی دو مرحله ای

12:00

یک شنبه

29/07/1397

11:00

سه شنبه

01/08/1397

51

 
دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی شیراز

عمومی یک مرحله ای

11:00

یک شنبه

29/07/1397

-

-

-

50 

دانلود اسناد
دانلود پلان ها : اداری - طرح مفهومی - طرح منفی یک - کلاس بندی هوا - موقعیت سایت - موقعیت قرارگیری

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

انتخاب مشاور احداث ساختمان  تولید واکسن آنتروتوکسمی شعبه اهواز

محدود 2 مرحله ای

10:00

یک شنبه

29/07/1397

10:00

سه شنبه

01/8/1397

49

 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

تجدید اول خريد ويال شيشه اي و پوكه آمپول

عمومی 2 مرحله ای

10:00

یک شنبه

15/07/1397

10:00

سه شنبه

17/07/1397

46
 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

قرارداد خرید لیبل،بروشور و برچسب کارتن فرآورده های بیولوژیک

محدود1 مرحله ای

11:00

یک شنبه

22/07/1397

-

-

-

48


 

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات