انتصاب
انتصاب مدیر بیوتکنولوژی و آزمایشگاه مرکزی موسسه رازی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حکمی مدیر بیوتکنولوژی و آزمایشگاه مرکزی موسسه رازی را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر علی اسحاقی در حکمی دکتر سید رضا بنی هاشمی را به عنوان مدیر بیوتکنولوژی و آزمایشگاه مرکزی موسسه رازی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

با عنایت به دانش، تخصص و تجارب جنابعالی و پیشنهاد معاون محترم تحقیقات و فناوری به موجب این حکم، به عنوان مدیر بیوتکنولوژی و آزمایشگاه مرکزی منصوب می شوید. 
منبع: روابط عمومی موسسه رازی
بيشتر

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات