توليدات شعبهدر حال حاضر اين شعبه توليد سه نوع واكسن كشته از نوع كشت در تخم مرغهاي جنين دار را عهده دار است :

 

واكسن نيوكاسل كشته؛ با ظرفيت توليد ساليانه صد ميليون دز
واكسن آنفولانزاي كشته طيور؛ با ظرفيت توليد ساليانه صد ميليون دز
واكسن دوگانه كشته آنفولانزا و نيوكاسل؛ با ظرفيت ساليانه صد و پنجاه ميليون دز

1

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات