شنبه 22 خرداد 1400   19:39:25

سيستم مديريت كيفيت (QMS) موسسه رازي

بر اساس خط مشي كلي تعريف شده براي موسسه رازي،  معاونت تضمين كيفيت به عنوان نماينده مديريت براي برنامه ريزي و اجراي سيستم مديريت كيفيت، در تمام سطوح موسسه رازي معرفي شده است. براي انجام بهينه امور محوله اين معاونت در صدد است :

-   فرآيندهاي مورد نياز و كاربرد آنها را شناسايي كند
 توالي و اولويت بندي فرآيندها را انجام داده و تاثيرات متقابل آنها را معين نمايد 
-   از استقرار، اجرا، اثربخشي و كنترل فرآيندها اطمينان حاصل نمايد
-   از در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز اطمينان حاصل نمايد
-   فرآيندها را پايش ، اندازه گيري و تجزيه و تحليل نمايد
-   براي رسيدن به نتايج طرح ريزي شده و بهبود مستمر فرآيندها اقدام لازم به عمل آورد.
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما