شنبه 22 خرداد 1400   19:25:26

اداره مهندسي بهداشت و بهداشت محيط كار

Type the title here

بر اساس الزامات و قوانين ملي و بين المللي موجود، جهت ايجاد تشكيلات توليدي و تحقيقاتي در هر حوزه‌اي از صنعت، من جمله صنايع دارويي و توليد فراورده‌هاي بيولوژيك، رعايت الزامات بهداشتي، حفاظت زيستي و  زيست محيطي كه از سوي سازمانهاي نظارتي بين‌المللي و ملي ابلاغ مي‌شود، از ضرويات اوليه مي‌باشد. اين مهم با تشكيل و سازماندهي واحدي در صنايع و سازمانها،‌ متشكل از كارشناسان بهداشتي، محيط زيست و ايمني برآورده مي‌شود. در الزامات GMP، استانداردهاي ايزو 14000، الزامات ايمني زيستي، قانون مديريت پسماند، قانون جلوگيري از آلودگي آب و قانون جلوگيري از آلودگي هوا، بر استقرار اداره مهندسي بهداشت و بهداشت محيط كار  جهت كنترل و پايش سلامت محيط زيست و محيط كار و توسعه پايدار تاكيد شده است.   

اداره مهندسي بهداشت و بهداشت محيط كار از زير مجموعه‌هاي مديريت سلامت انساني در معاونت تضمين كيفيت موسسه رازي مي‌باشد كه با هدف تامين و حفظ سلامت محيط و كار در موسسه رازي تشكيل شده است. دامنه فعاليتهاي اين اداره از كليه فضاهاي داخلي توليدي، تحقيقاتي و عمومي بخشها و محيط پيرامون آن و فضاهاي عمومي موسسه تا محيط زيست و جامعه را در بر مي‌گيرد. بدين تريب طيف وسيع و متنوعي از فعاليتها در حوزه‌هاي آب، فاضلاب، پسماند، تميزي، ايمني زيستي، حفاظت آزمايشگاهي، ‌حشرات و جوندگان، مواد غذايي، مديريت سبز، پوشش، كنترل و پايش آلاينده‌‌هاي محيطي، آموزش، خود اظهاري زيست محيطي، استقرار سيستم‌هاي كيفي و توسعه پايدار را در بر مي‌گيرد.

شرح وظايف اداره مهندسي بهداشت و بهداشت محيط كار
•    پيگيري استقرار و اجراي سيستم ايمني زيستي در موسسه رازي در قالب شوراي ايمني زيستي
•    استقرار و اجراي سيستم پوشش 
•    پيگيري استقرار و اجراي نظام نظارت بر تهيه، خريد، توزيع و مصرف اقلام مرتبط با بهداشت و سلامت از طريق سيستم درخواست كالا و خدمات 
•    پيگيري ونظارت بر مدیریت فاضلاب 
•    پيگيري و نظارت بر بهينه سازي سيستم توزيع آب (آشاميدني، كشاورزي و خالص) 
•    اعمال نظارت تخصصي در تدوين URSها در حوزه‌هاي ايمني و زيست محيطي 
•    برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مديريت سبز 
•    تقويت برنامه‌هاي آموزشي حضوري و غير حضوري در خصوص مسائل بهداشتي و زيست محيطي
•    پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه خود اظهاري زيست محيطي 
•    پايش سلامت آب شرب از طريق نمونه‌گيري‌هاي فيزيكو شيميايي و ميكروبي روزانه و هفتگي و نظارت بر تامين و تصفيه آب 
•    نظارت بر اجراي مديريت پسماندها و پسابهاي عادي و ویژه 
•    نظارت بر عمليات كنترل حشرات و جوندگان 
•    نظارت بهداشتي بر رستوران و ساير مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي 
•    تهيه، ويرايش و اطلاع رساني دستورالعمل‌ها و راهنماها در خصوص مسائل بهداشتي و ايمني زيستي و زيست محيطي
•    همكاري و پيگيري امور بهداشتي، ايمني زيستي و زيست محيطي در سازمانهاي نظارتي و ارائه مستمر گزارشات مربوطه
•    نظارت و مشاوره در امور بهداشتي و زيست محيطي بر اساس اعلام نياز شعب 
•    انجام مطالعات، طرح ها و پروژه هاي علمي و امور آموزشي در راستاي شرح وظايف
•    عضويت و فعاليت در کارگروه ها و كميته های مرتبط با فعالیتها

واحدهای اداره مهندسي بهداشت و بهداشت محيط كار

واحد ايمني زيستي و حفاظت آزمايشگاهي

هدف اين واحد از يك طرف كنترل سلامت كاركنان و از طرف ديگر تامين سلامت محصول از طريق نظارت بر اِعمال و اجراي الزامات ايمني و حفاظت زيستي در بخشهاي تحقيقاتي و توليدي مي‌باشد. جهت تحقق هدف فوق ابتدا وضعيت موجود از نظر كلاسهاي ايمني بررسي شده و الزامات مربوط به هر كلاس ايمني تدوين و ابلاغ مي‌شود. سپس نظارتهاي مستمر در جهت كنترل رعايت الزامات انجام مي‌گيرد. اين فرايند داراي ابعاد مختلف و وسيعي از جمله (تميزي، پوشش كاركنان، تجهيزات حفاظتي، تجهيزات كنترل آلودگي در وروديها و خروجيها و ...) مي‌باشد كه براي تحقق هر يك بر اساس اولويت برنامه ريزي مي‌شود. فرايند ايمني زيستي و حفاظت آزمايشگاهي به علت گستردگي از طريق شوراي ايمني زيستي و حفاظت آزمايشگاهي انجام مي‌شود و براي تشكيل شوراي ايمني زيستي ابتدا كميته‌هاي ايمني زيستي با تركيب مسئولين ايمني زيستي بخشهاي آن مديريت و با مسئوليت مدير مجموعه تشكيل مي شود و در نهايت مسئولين كميته‌هاي ايمني زيستي مديريتها،‌ در كنار ساير اعضا شوراي ايمني زيستي را تشكيل مي دهند. كارشناس اداره مهندسي بهداشت در كليه كميته هاي ايمني زيستي مديريتها عضو خواهد بود و مدير سلامت و رئيس اداره مهندسي بهداشت عضو شوراي ايمني زيستي مي باشند.

واحد مديريت پسماند و فاضلاب

هدف اين واحد برنامه ريزي، نظارت و پايش مديريت صحيح پسماندها و فاضلاب در موسسه مي باشد. مديريت پسماندها يك فرايند در جريان است كه شامل برنامه ريزي و نظارت بر نحوه مديريت پسماندهاي جامد و مايع كه كليه پسماندهاي عادي و ويژه را در بر مي‌گيرد، مي‌باشد. در اين فرايند ابتدا برنامه ريزي براي استقرار سامانه مديريت پسماند شامل مراحل جمع‌آوري، انتقال و دفع پسماندها تدوين مي‌شود و بر اساس برنامه تدوين شده تجهيزات و امكانات لازم تهيه مي‌شود. پس از استقرار سيستم، نظارتهاي روزانه بر نحوه اجراي برنامه توسط كارشناس مديريت پسماند انجام شده و سيستم بر اساس برنامه راهبري مي‌شود. در راهبري سيستم كليه عدم انطباقها و درخواستها توسط كارشناس مربوطه بررسي شده و راهكارهاي لازم جهت رفع عدم انطباق تهيه مي‌شود.

Type the title here

واحد مهندسي آب
هدف اين واحد نظارت و پايش بر تامين و حفظ بهداشت آب آشاميدني مصرفي مي‌باشد. جهت رسيدن به اين هدف بر اساس دستورالعملهاي تدوين شده، نمونه برداريهاي فيزيكو شيميايي و ميكروبي بصورت روزانه و هفتگي از نقاط مختلف شبكه آب انجام شده و جهت آزمايش به آزمايشگاه فرستاده مي شود. بر اساس نتايج آزمايشات، اقدامات لازم جهت حفظ سلامت آب آشاميدني انجام مي‌شود. در اين فرايند نظارت بر سيستم تصفيه و توزيع نيز انجام مي‌شود تا همواره آب سالم و بهداشتي براي كاركنان و استخر و جهت توليد محصول در اختيار قرار گيرد.

Type the title here

واحد تميزي و پوشش
هدف از اين واحد استقرار سيستم مناسب و يكپارچه تهيه، توزيع و مصرف اقلام پوششي مي باشد. در اين فرايند ابتدا نيازسنجي انجام شده و متناسب با نياز كاركنان، بر اساس پروتكل تدوين شده اقلام پوششي تهيه و در اختياركاركنان قرار مي‌گيرد. 

Type the title here

واحد كنترل حشرات و جوندگان
هدف اين واحد هماهنگي انجام و نظارت بر كنترل حشرات و جوندگان در بخشهاي مختلف مي‌باشد كه بر اساس دستورالعملهاي تدوين شده انجام مي‌شود. 

Type the title here

واحد كنترل و پايش آلاينده‌هاي محيطي
بر اساس بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، كليه شركتها و صنايع توليدي بايستي بر اساس برنامه‌اي كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ شده است، ضمن عقد قرارداد با يكي از آزمايشگاههاي معتمد سازمان، نسبت به اندازه گيري و خوداظهاري انتشار آلاينده‌هاي محيطي اقدام نمايند. بر اين اساس در ابتداي هر سال پيگيري عقد قرارداد و هماهنگي‌هاي مربوطه با آزمايشگاه معتمد جهت انجام نمونه برداري و گزارش نتايج و پيگيري رفع عدم انطباقها انجام مي‌شود. 

Type the title here

واحد مديريت سبز
بر اساس آئين نامه اجرايي ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه كشور كليه دستگاه هاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند جهت كاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها در ساختمان ها و وسايط نقليه طبق آئين نامه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.
بر اين اساس كارگروه مديريت سبز در سازمان تات تشكيل و نمايندگان موسسات تحت پوشش معرفي شدند. بر اساس مصوبات كارگروه فوق بايستي كارگرو‌ه هاي مديريت سبز در موسسات تابعه تشكيل  و در خصوص اجرايي نمودن سياستهاي دولت سبز  فعاليت نمايند.

Type the title here

واحد بهداشت مواد غذايي و رستوران
هدف اين واحد، تامين سلامت پرسنل از طريق نظارت بهداشتي بر اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي مي باشد. بر اساس دستورالعمل تدوين شده، نظارتهاي روزانه از طريق ناظر بهداشتي و نماينده رفاه در رستوران موسسه انجام شده و بر نحوه تهيه مواد اوليه، طبخ غذا و توزيع آن در رستوران نظارت مي‌شود. در ساير اماكن توزيع مواد غذايي نيز نظارت هفتگي انجام مي‌گيرد. نتايج كليه فعاليتهاي نظارتي بر فرمهاي مربوطه ثبت و به صورت ماهيانه گزارش مي شود. كليه عدم انطباقهاي بوجود آمده نيز از طريق كارشناس پيگيري و رفع مي‌گردد

نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما