شنبه 22 خرداد 1400   18:19:09

برنامه ها و سیاست های راهبردی مدیریت

• اصلاح ساختار سازمانی ( نهادینه سازی ساختار سازمانی داینامیک به منظور رفع نیاز های جدید و... )
• اصلاح سیستم مستند سازی خدمات مهندسی. ( تدوین فرایند ها – تدوین دستورالعمل فعالیت ها – تشکیل آرشیو اسناد مهندسی و..)
• ارتقاء ساختار نیروی انسانی ( شایسته سالاری – آموزش مستمر و... )
•  نهادینه سازی عملی سیستم نگهداری پیشگیرانه در امور مهندسی موسسه رازی
• ( تخصیص بخش قابل توجهی از پتانسیل موجود در امور تعمیرات  اضطراری به امور نگهداری پیشگیرانه )
• مکانیزه نمودن فرایند ارائه خدمات مهندسی در موسسه رازی به منظور شفاف سازی ، قابل ردیابی و تحلیل فعالیت ها و کارهای امور مهندسی .
• تشکیل کمیته مصرف بهینه انرژی و آب .
• کنترل و پایش مستمرقرارداد ها و پروژه ها .
• اقتصادی نمودن خدمات مهندسی ( بستر سازی جهت پایش هزینه خدمات مهندسی – بهینه سازی خدمات مهندسی )
• تدوین و بازنگری اهداف و برنامه ریزی سالیانه در مدیرت فنی و مهندسی .
• محور قراردادن زمان بندی در روند ارائه خدمات مهندسی .
• تجهیز و توانمند سازی کارگاه های تابعه.
• تشکیل کار گروه تخصصی اتوماسیون صنعتی.
• استقرار سیستم HSE در فعالیت های مهندسی .
• ارائه خدمات مهندسی در بستر تضمین کیفیت ( با رعایت اصول gmp  ، معتبرسازی ، کالیبراسیون )

 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما