جمعه 15 مرداد 1400   06:47:48

قوانین و مقررات مورد عمل در مدیریت فنی و مهندسی

• مقررات ملی ساختمان
• اصول و مقررات GMP درامورمهندسی
• فرم در خواست خدمات فنی و مهندسی
• فرایند ارائه خدمات مهندسی در خواستی
• دستورالعمل ارائه خدمات مهندسی
• دستورالعمل مطالعات و طراحی طرح های مهندسی
 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما