جمعه 18 آذر 1401   01:36:03

مدیر امور مالی و روسای ادارات

     
  نام: حمیدرضا
نام خانوادگی:پیغمبری
سمت : مدیر امور مالی
 
تلفن: 34502853-026
ایمیل: h.peighambari@rvsri.ac.ir
 
  نام: نعمت اله
نام خانوادگی:آزموده
سمت : معاون امور مالی
 
تلفن: 34502868-026
ایمیل: n.azmodeh@rvsri.ac.ir
 
  نام: رضا
نام خانوادگی:ادیبی
سمت : رئیس اداره اموال و حسابداری انبارها و
مسئول حقوق و دستمزد
 
تلفن: 34502771-026
ایمیل: r.adibi@rvsri.ac.ir
 
  نام: احمد
نام خانوادگی:جوادی
سمت : رئیس اداره اعتبارات عمرانی
            و دبیر کمیته فنی و بازرگانی
 
تلفن: 34502866-026
ایمیل: a.javadi@rvsri.ac.ir
 
  نام: محمد
نام خانوادگی:شیرزاد
سمت : رئیس اداره اعتبارات هزینه ای
 
تلفن: 34509751-026
ایمیل: m.shirzad@rvsri.ac.ir
 
نام: عباس
نام خانوادگی:کمالیروستا
سمت : مسئول رسیدگی اسناد
 
تلفن: 34502760-026
ایمیل:
 
            
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما