جمعه 18 آذر 1401   02:27:56

شرح وظایف اداره اموال و انبارها

1- ثبت و نگهداري دفاتر اموال در رايانه و تنظيم فهرست كل اموال بر اساس منابع تأمين اعتبار و مراكز هزينه و اختصاص شماره برچسب براي كليه اموال سازمان .
2- تهيه گزارشات لازم جهت ارجاع به مراجع قانوني يا هيأت امناء .
3- بررسي مسائل ومشكلات امناي اموال مراكز و ارائه راه حل هاي مناسب براي رفع آنها .
4- تهيه دستورالعمل هاي لازم براي امناي اموال و نظارت بر اجراي صحيح مقررات مربوط به نگهداري ، فروش ، تحويل و تحول اموال .
5- نگهداري اسناد مالكيت اموال منقول و غيرمنقول و هماهنگي جهت ثبت اسناد غيرمنقول به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و بهره برداري موسسه و ارسال اصول اسناد مالكيت غيرمنقول به وزارت دارائي .
6- نگهداري اوراق بهادار به نحو مناسب از قبيل ضمانت نامه ها، چكها و ساير اسناد تضميني .
7- كنترل و نظارت بر انبارهاي موسسه و تأييد قبض انبار و صدور حواله انبار و نگهداري سوابق آن .
8- نظارت بر انبارگرداني انبارهاي موسسه به طور ساليانه و يا در مواقع لزوم و تهيه ليست كسري و اضافي انبار و پيگيري تا حصول نتيجه .
9- پيگيري و جمع آوري فهرست اقلام غيرقابل استفاده ، اسقاط و از رده خارج موسسه جهت فروش و هماهنگي هاي لازم .
10- تهيه فرم ها و دستورالعمل هاي لازم براي امور داخلي امور مالي .
11- الصاق برچسب بر روي اموال و فرم 16  روي محل هاي مناسب در سطح موسسه .
12- نگهداري پرونده براي پرسنل اداره كل و مشخص كردن اقلام دريافتي .
13- امضاء و تأييد تسويه حساب همكاران موسسه هنگام خروج از خدمت به هر دليل .
14- صدور قبض خروج كالا براي خارج نمودن كالا از موسسه يا بخش ها و ادارات .
15- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .

 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما