جمعه 18 آذر 1401   02:06:33

شرح وظایف دفتردار مدیر امور مالی


1- دريافت نامه از طريق اتوماسيون و ارجاع آنها به مدير امور مالي و ساير ادارات .
2- دريافت فيزيك نامه ها و يا پرينت از طريق اتوماسيون جهت قرار دادن آنها در كارتابل مدير امور مالي و ارجاع آنها به ساير ادارات داخلي يا خارج از اداره .
3- پيگيري كليه امور ارجاع شده تا حصول نتيجه و اعلام نتيجه به مدير امور مالي .
4- بايگاني كليه مكاتبات و بايگاني قوانين و مقررات به تفكيك بطوريكه به راحتي قابل استحصال و
 بهره برداري باشد .
5- تايپ نامه هاي صادره توسط مدير امور مالي .
6- يادداشت نمودن كليه موارد از قبيل تلفن و مراجعات در صورت نبودن مدير امور مالي و هماهنگي جهت برگزاري جلسات داخلي و خارجي .
7- انجام امور پشتيباني و امور عمومي از قبيل تهيه و تحويل ملزومات مصرفي و غيرمصرفي همكاران .
8- انجام امور مربوط به فاكس و كپي .
9- تهيه و ارسال گزارش كار پرسنل بطور ماهيانه جهت ارسال به امور اداري .
10- نگهداري تنخواه امور مالي و تهيه اسناد مثبته جهت تسويه پس از تأييد مدير امور مالي و ترميم
تنخواه گردان.
11- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .

 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما