جمعه 18 آذر 1401   01:31:55

شرح وظایف واحد اعتبارات


1- پيگيري تخصيص اعتبار و ارسال به اداره دريافت و پرداخت جهت صدور سند حسابداري .
2- تكميل درخواست وجه از خزانه و اخذ امضاء ها و تحويل به نماينده خزانه براساس تخصيص اعتبار .
3- ثبت اطلاعات دريافتي يا هزينه علي الحساب ، پيش پرداخت يا تنخواه گردان در رايانه به نحوي كه امكان گزارشگيري به راحتي ميسر باشد .
4- تأمين اعتبار درخواست وجه ها براساس سند حسابداري و درخواست مقامات مجاز .
5- نگهداري سقف اعتبارات براساس موافقت نامه و تخصيص .
6- نگهداري سقف اعتبارات مربوط به تبصره هاي قانون بودجه مثلاً تبصره 15 تبصره 21 يا تبصره 22 و غيره .
7- پيگيري و اخذ اعلاميه درخواست وجه ها و ابلاغيه ها و تأييديه ها از خزانه و ارسال به دريافت و پرداخت جهت صدور سند حسابداري .
8- پيگيري در خصوص اخذ موافقت نامه از طريق بودجه .
9- تطابق تفريغ حسابداري با تفريغ اعتبارات هر ماهه و پيگيري موارد اختلاف تا حصول نتيجه .
10- تهيه گزارش ماهيانه بودجه اي جهت ارائه به رئيس موسسه .
11- ثبت اسناد هزينه و تنخواه حسابداري در رايانه .
12- پاسخگوئي به مكاتبات داخلي و خارج از موسسه .
13- پيگيري وجوهي كه از طريق وزارت متبوع ابلاغ يا بصورت ساير منابع در اختيار موسسه قرار مي گيرد از طريق نمايندگي خزانه .
14- صدور سند حسابداري در ارتباط با اعلاميه بانكي مربوط به حسابهاي درآمدي وثبت در رايانه به تفكيك منابع مختلف درآمد .
15- تهيه و تنظيم فرم 6 خزانه داري كل جهت صورتحساب هاي بانك مركزي .
16- كنترل و تطبيق گزارشات درآمدي با حسابداري .
17- ارائه گزارش درآمدها به دفتر بودجه جهت پيگيري و اخذ تخصيص درآمد .
18- ارائه گزارش جهت استحضار رئيس موسسه يا معاون وي و دفتر بودجه .
19- اعلام محل تأمين اعتبار و مواد هزينه به مراكز (شعبات ) در خصوص وجوه ارسالي همزمان با ارسال وجه .
20- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .


 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما