جمعه 18 آذر 1401   02:12:29

شرح وظایف واحد دریافت و پرداخت


1- صدور كليه چك هايي كه بابت قراردادها و پرداختهاي غيرقراردادي موسسه از اعتبارات جاري، عمراني، اختصاصي، ساير منابع و حقوق تأمين و پرداخت مي گردد.
2- چكهاي صادره مي بايستي حتماً در وجه شماره حساب افراد حقيقي يا حقوقي صادر شود.
3- اخذ اعلام وصول چكهاي تحويلي به ذينفع .
4- صدور سند حسابداري .
5- پيگيري اقلام باز صورتحساب .
6- مميزي درخواست وجه ها و تهيه فرم مخصوص ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ارسال به وزارت دارائي .
7- نگهداري موجودي بانكها و اعلام مانده واقعي به مدير امور مالي پس از دريافت تفريغ اعتبارات و حسابداري و مغايرت بانكي از اداره اعتبارات و اداره دفترداري حداقل يك بار در ماه و يا هر هنگامي كه لازم باشد .
8- پاسخگوئي تلفني، مكاتبه اي و يا حضوري به عاملين در ارتباط با وجوه ارسالي .
9- صدور اعلام وصول براي وجوه واريزي مراكز .
10- پيگيري اسناد جهت امضاء معاونين، مدير و مقام مجاز حسب مورد و تحويل اسناد به بايگاني .
11- تحويل چكهاي تحويلي به بانك و اخذ رسيد .
12- اختصاص شماره سند حسابداري به اسناد ثبت در دفتر صدور سند.
13- پيگيري افتتاح حساب هاي دولتي از خزانه و يا بانكها و يا تغيير امضاء .
14- انجام امور مربوط به تفويض اختيارات مقام عالي موسسه .
15- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .
16- تحويل چكهاي اشخاص حقيقي، حقوقي و تحويل چك هاي ماليات، بيمه ، كسورات و ... به بانك ها و مراجع مربوطه .


 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما