جمعه 18 آذر 1401   03:13:36

شرح وظایف واحد دفترداری و تنظیم حسابها

شرح وظايف واحد دفترداري و تنظيم حساب ها

1- تهيه گزارشات ماهيانه جهت ارسال به مراجع قانوني در مهلت مقرر در قانوني .
2- تهيه گزارش عملكرد ساليانه جهت ارسال به مراجع قانوني در مهلت مقرر قانوني .
3- ايجاد كدهاي رايانه اي بطوري كه شناسائي سرفصل ها در كليه گروه هاي حساب آسان باشد و وحدت رويه در آن رعايت شده باشد .
4- تهيه صورت مغايرات بانكي و ارسال يك نسخه به اداره دريافت و پرداخت جهت پيگيري اقلام باز .
5- كنترل گروه حساب ها .
6- اخذ تفريغ حسابداري و مطابقت آن با تفريغ اعتبارات بصورت ماهيانه و قبل از تهيه گزارش ماهيانه و پيگيري موارد اختلاف تا حصول نتيجه .
7- قطعي نمودن اسناد پس از اخذ تفريغ اعتبارات و حسابداري و مغايرت بانكي و حصول اطمينان از صحت آنها.
8- تهيه كپي از درخواست وجه هاي خزانه ، تخصيص اعتبار، حوالجات ، ابلاغ ها جهت گزارشات امور مالي .
9- كنترل ماهيت حساب ها بطور ماهيانه و رفع ماهيت هاي غيرواقعي هم در تراز معين و هم در تراز تفضيلي.
10- رعايت دقيق دستورالعمل هاي وزارت دارائي ( اداره كل تمركز و تلفيق روشهاي حسابداري ) در خصوص تنظيم حساب ها جهت اخذ تأييديه حساب در پايان سال .
11- اخذ تأييد از خزانه در خصوص واريزي وجوه به حساب هاي خزانه هر ماهه و اخذ تأييديه در خصوص دريافتيها از خزانه هر سه ماه يك بار .
12- ارائه گزارش از چك هايي كه 6 ماه از تاريخ صدور آنها گذشته ليكن از حساب برداشت نشده است و ابطال چكهاي فوق و انتقال به 6 خزانه .
13- اخذ اطلاعات حسابهاي موجود در بانكها از طريق ديسكت يا ايميل جهت صورت مغايرات بانكي .
14- ارتباط تنگاتنگ و هماهنگي لازم با اداره كل تمركز و تلفيق وزارت دارائي و كوشش جهت بهبود و اصلاح گزارشات و نهايتاً قبول حساب ها .
15- پيگيري حسابهاي پيش پرداخت ، علي الحساب و تنخواه گردان در سال جاري و صدور نامه براي بدهكاران سال جاري.
16- پيگيري حسابهاي سنواتي و صدور نامه براي بدهكاران سنواتي .
17- بررسي و تأييد يا عدم تأييد تسوبه حساب همكاران جهت خروج از موسسه به هر دليل .
18- پشت نويسي اسناد هزينه و پشت نمره كردن آنها .
19- بايگاني اسناد هزينه به تفكيك جاري و عمراني براساس شماره سند به نحوي كه دستيابي به آن به آساني ميسر باشد .
20- خروج اسناد از بايگاني پس از تحويل به آن صرفاً با تهيه فرم مخصوص امكان پذير مي باشد .
21- بستن حساب سال جاري و انتقال آن به سال بعد .
22- بررسي و كنترل سقف تنخواه گردان عاملين، همچنين ميزان تسويه حساب و هماهنگي آن با بدهي عامل.
23- اخذ گزارشات ماهيانه از عاملين و كنترل حساب آنها .
24- تهيه فرم هاي يكنواخت و ارائه به عاملين .
25- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .


 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما