جمعه 18 آذر 1401   02:08:44

شرح وظایف واحد رسیدگی اسناد


1- مميزي و رسيدگي به اسناد و فاكتورهاي عاملين مراكز و ستاد موسسه .
2- بررسي و كنترل كليه درخواست چكهاي تنخواه گردان، پيش پرداختها، علي الحساب ها،
صورت وضعيت هاي پيمانكاران و مشاوران، كارهاي خدماتي يا پيماني .
3- اظهار نظر نسبت به كليه قراردادها براساس مقررات و قوانين موضوعه .
4- انطباق كليه اسناد هزينه ( قطعي و غيرقطعي ) با موافقت نامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و قوانين هيأت امناء و قوانين عمومي دولت .
5- رسيدگي و مييزي صورت وضعيت هاي پيمانكاران و مشاوران .
6- بررسي درخواست وجه هاي سپرده حسن انجام كار .
7- انطباق مدرك سند با برنامه ، فصل ، طرح و پروژه مطابق موافقت نامه .
8- اعلام وصول براي اسناد واريزي از ستاد يا مراكز .
9- انعكاس مشكلات و يا نواقص احتمالي اسناد به ادارات يا عاملين حسب مورد .
10- رسيدگي و مميزي اسناد مربوط به سفارشات خارجي و تشكيل پرونده رايانه و فيزيكي.
11- رسيدگي و مميزي مربوط به مأموريت هاي كوتاه مدت و بلند مدت خارج از كشور .
12- رسيدگي و كنترل اسناد مربوط به خانه هاي سازماني و درآمد اختصاصي .
13- نگهداري اطلاعات قراردادها از طريق درج در پرونده فيزيكي و سيستم رايانه اي .
14- ارسال بخشنامه ها ، قوانين و مقررات ، دستورالعمل ها و موافقت نامه ها به عاملين امور مالي و راهنمائي آنها.
15- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .
16- رسيدگي به اسناد حقوق و مزايا .


 
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما