شنبه 22 خرداد 1400   18:57:29

برنامه ها و اهداف مدیریت بازرگانی

الف -  برنامه های مدیریت :
     
1- تدوین ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت بازرگانی و ادارات تابعه با توجه به ضرورت های فعلی .
2- برگزاری جلسات دوره ای با ادارات ، مدیریت ها ،شعب و معاونت های موسسه و سازمان ها و شرکت های خارج از موسسه.
3- برگزاری جلسات هماهنگی هفتگی یا ماهانه در سطح ادارات مدیریت بازرگانی.
4- تنظیم برنامه ای مناسب برای رصد کردن عملکرد ادارات مختلف در جهت اصلاح انحرافات احتمالی از برنامه ها ی تعیین شده در قالب دوره های سه ماهه.
5- تدوین برنامه های مختلف ادارات تابعه در قالب یک برنامه منسجم سالانه .
6- استقرار کامل، راه اندازی و ارتقاء نرم افزار مدیریت بازرگانی شامل مدیریت خدمات کالا، ارزیابی تامین کنندگان ، امور مالی و حسابداری .
7 - تداوم انجام عملیات اجرائی کمیته ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات.
8 - استقرار و راه اندازی سیستم درخواست کالاهای ترانزیت دربخش های مختلف .
9 – پیگیری برای رفع نواقص و عدم انطباق های اعلام شده توسط معاونت محترم تضمین کیفیت.
10- ساماندهی ارتباط بخشها و مدیریت فنی با شرکت ها و کارخانجات از طریق مدیریت بازرگانی .
11- پی گیری راه اندازی  سیستم نظر خواهی از بخشها در خصوص رضایت از عملکرد شرکتها .
12- پی گیری راه اندازی  سیستم نظر خواهی از شرکتها در خصوص چگونگی تعامل با موسسه .
13- پی گیری برگزاری دوره های آموزشی تخصصی وعمومی ضمن خدمت برای کارکنان مدیریت بازرگانی .
14-جذب نیروهای متخصص با رشته های مرتبط برای تکمیل کادر مورد نیاز ادارات تابعه.


ب – برنامه ها و اهداف اداره خرید های داخلی:

1- تدوین و تنظیم دقیق فرآیندهای خرید داخلی با هدف خرید ارزان و با کیفیت بالا در اسرع وقت .
2- تفکیک وظایف و ساختار سازمانی همراه با گزینش افراد مناسب جهت روان سازی و تخصصی کردن خرید.
3- تدوین سیستم مناسب راهبری و نظارت بر قردادهای کلان و خرد خرید.
4- جمع بندی وتدوین نیازهای سال  بخش ها و شعب موسسه برای برنامه ریزی جهت خرید تجمعی.
5- تدوین فرآیند و فرم های انجام «FAT » تجهیزات خریداری شده داخلی و تعیین جایگاه اعضای تیم انجام عملیات مذکور با
هماهنگی معاونت های تضمین کیفیت ، تولید و مدیریت فنی و مهندسی.
6- پیگیری تدوین استانداردها و کتابچه نوع و مشخصات مواد اولیه مصرفی و تجهیزاتی آزمایشگاهی موسسه رازی با هماهنگی
 معاونت های محترم تولید ، تضمین کیفیت و مدیریت طرح و برنامه .
7- ارائه گزارش عملکرد های دوره ای به مدیریت.


ج – برنامه ها و اهداف اداره خریدهای خارجی:

1- تدوین و تنظیم دقیق فرآیندهای خرید خارجی با هدف خرید ارزان با کیفیت بالا در اسرع وقت
2- تفکیک وظایف و ساختار سازمانی همراه با گزینش افراد مناسب جهت روان سازی و تخصصی کردن خریدها
3- تدوین سیستم مناسب راهبری و نظارت برقراردادهای کلان و خرد خرید
4- جمع بندی و تدوین نیازهای سال  بخش ها و شعب موسسه برای برنامه ریزی جهت خرید تجمعی
5- تدوین فرآیند و فرمهای انجام FAT تجهیزات خریداری شده داخلی و تعیین جایگاه اعضای تیم انجام عملیات مذکوربا
هماهنگی معاونت های تضمین کیفیت، تولید و مدیریت فنی و مهندسی.
6- پی گیری تدوین استانداردها و کتابچه نوع و مشخصات مواد اولیه مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی موسسه رازی با
هماهنگی معاونت های محترم تولید ، تضمین کیفیت و مدیریت طرح و برنامه
7- دادن گزارش بازخورد مناسب به اداره امور اقتصادی و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی با
کشورهای هدف
8- ارائه گزارش عملکردهای دوره ای به مدیریت


د- برنامه ها و اهداف اداره انبارها:

1- تدوین و  اجرای کدینگ کالا و خدمات با هماهنگی معاونت تضمین کیفیت و مدیریت امور مالی .
2- تدوین آئین نامه نحوه انجام عملیات ترانزیت کالا و راهبری آن توسط اداره انبارها .
3- پیگیری انجام اصلاحات فیزیکی در بخش های اداری و انبارداری از طریق مدیریت فنی و مهندسی (کف سازی انبارها-
درزگیری – سیستم اطفاء حریق – دوربین مدار بسته – تهویه – قفسه بندی – روشنایی ....) .
4- لیست برداری کالاهای راکد و مازاد موجود در انبار ها برای انجام مزایده و فروش.
5- استقرار سیستم های کنترل الکترونیکی برای کنترل ورود و خروج کالا و غیره در انبارها.
6- استقرار سیستم های  انبارداری (lifo - fifo).


ه - برنامه ها و اهداف اداره فروش خارجی و بازاریابی بین الملل:

1- پیگیری تدوین VMF حداقل20 محصول قابل تصدیر و ترجمه کامل آن به زبان انگلیسی از طریق معاونت های محترم تولید
و تضمین کیفیت .
2- ترجمه انگلیسی SITE MASTER PLAN  موسسه برای انجام عملیات ثبت موسسه و محصولات آن در کشورهای هدف .
3- تعیین قیمت های رقابتی برای محصولات موسسه جهت فروش در کشورهای هدف .
4- ثبت واکسن های موسسه در کشورهای هدف از جمله : عراق ، افغانستان ، سوریه و یکی از کشورهای
حوزه خلیج فارس و سه کشور آسیای میانه شامل تاجیکستان ، ازبکستان ، قرقیزستان.
5- تنظیم و بازنگری و به روز رسانی پرونده ها و پروانه های شرکت های دارای نمایندگی از موسسه .
6- تدوین برنامه صادرات محصولات مختلف بعنوان تعهد صادراتی جهت ارائه به معاونت تولید.
7- برگزاری گردهمایی سراسری و منطقه ای داخلی برای عوامل توزیع استانی مصرف کنندگان ، سازمان دامپزشکی
و .... تحت عناوین محتلف با هماهنگی ریاست و معاونت ها.
8- شرکت در نمایشگاههای خارجی ( حداقل 4 نمایشگاه خارجی) با هماهنگی و از طریق شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی
رازی.
9-  نظارت دقیق بر نحوه انعقاد و اجرای قرار دادهای فروش  محصولات با شرکت های خارجی

و - برنامه ها و اهداف اداره بازاریابی و فروش داخلی:

1- شرکت در نمایشگاههای داخلی ( حداقل 6 نمایشگاه داخلی ) با هماهنگی و از طریق شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی.
2-  برگزاری نمایشگاههای معرفی محصولات تولیدی با هماهنگی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی و معاونت تولید (
هر 6 ماه یک بار)
3-  نظارت دقیق بر نحوه انعقاد و اجرای قرار دادهای فروش  محصولات با شرکت های داخلی .
4-  تدوین و اجرای روش اخذ باز خورد مستقیم از مشتریان یا از طریق نمایندگان فروش و سایر مجاری
5-  راه اندازی سیستم بازار یابی و فروش و تقویت بنیه کارشناسی آن.
6- برگزاری حداقل 4 گردهمایی سراسری و منطقه ای داخلی برای عوامل توزیع استانی مصرف کنندگان ، سازمان دامپزشکی
و .... تحت عناوین محتلف با هماهنگی ریاست و معاونت ها.
 
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما