شنبه 22 خرداد 1400   18:02:59

شرح وظایف مدیریت طرح و برنامه

1.    تهیه و تنظیم چشم انداز کوتاه مدت, میان مدت و بلند مدت موسسه از نقطه نظر توسعه علمی و تحقیقاتی با همکاری واحدهای تخصصی ذیربط .
2.    نظارت بر اجرای طرحها و برنامه های مصوب و ارزیابی چگونگی پیشرفت آنها و تهیه گزارشهای لازم.
3.    نظارت بر طراحی و استقرار نظام آماری و اطلاعاتی و اطلاع رسانی مناسب با بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی به منظور تولید, جمع آوری, طبقه بندی ، پردازش مبادله و به هنگام سازی آمار و اطلاعات مورد نیاز موسسه .
4.    تعیین اولویت پروژه ها به منظور تخصیص اعتبارات و تسهیلات و تامین منابع مالی مورد نیاز.
5.    نظارت بر تهیه و تنظیم نمودار سازمانی موسسه به منظور تشخیص نحوه ارتباطات و تعیین واحدهای ضروری دراجرای اهداف و وظایف قانونی موسسه و رسیدگی به امور تهیه و تنظیم مجموعه شرح وظایف پستهای سازمانی .
6.    نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب, نحوه ساماندهی و بهبود فرآیندها و روشهای انجام کار جذب و نگهداری و بهسازی نیروی انسانی موسسه .
7.    مطالعه، بررسی و نظارت بر تدوین سیستمها و روشهای انجام کار متناسب با مصوبات شورای تحول اداری و اهداف و برنامه های موسسه .
8.    تهیه و تنظیم کل اعتبارات موسسه و انجام اقدامات لازم در جهت تصویب آن .
9.    برنامه ریزی برای ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای ارزی و سایر منابع سالانه به مراکز هزینه موسسه. طراحی‌ و استقرار نظام مبتنی بر‌ آمار‌، اطلاعات با بهره گیری از روشهای علمی نوین .
10.    تهیه‌ و تنظیم‌ چشم انداز، اهداف، ماموریت ها، راهبردها در چارچوب‌ جهت گیری ورویکرد برنامه محور با مشارکت‌ و همکاری‌ حوزه های مختلف دانشگاه.
11.    طراحی‌ و استقرار نظام‌ برنامه‌ ریزی‌ راهبردی‌ موسسه وهدایت‌ واحدهای تابعه بمنظور تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ مربوطه ‌.
12.    تدوین‌ نظام‌ تخصیص‌ و توزیع‌ منابع‌ و اعتبارات به حوزه های مختلف موسسه و بهینه‌ سازی‌ آن‌.
13.    برنامه ریزی عملیاتی بمنظور بهبود و بهینه سازی‌ فرآیندهای‌ موجود در موسسه در سطوح‌ مختلف‌.
14.    تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی مورد نیاز و بازنگری آیین نامه های موجود.
15.    طراحی‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ نوسازی‌ و توسعه منابع انسانی در سطح‌ موسسه.
16.    بازنگری‌ و بهینه‌ سازی‌ نظامهای‌ مدیریتی‌ (تصمیم‌ سازی‌، تصمیم‌گیری‌، نظارت‌، هماهنگی‌ و...) با رویکردها و تاکید بر روشهای‌ نوین‌ مدیریتی‌ درسطح‌ موسسه و آموزش آن .
17.    تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ عملیاتی‌ بمنظور ارتقاء و ‌ استقرار چرخه‌ مدیریت و بهره‌وری‌ در موسسه
18.    برنامه‌ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ بمنظور رعایت‌ حقوق‌ همکاران موسسه 
19.    ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشکیلاتی‌ موسسه در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ 
20.    تهیه و تدوین برنامه راهبردی موسسه در حوزه فناوری اطلاعات در موسسه
21.    نظارت بر جمع آوری، تدوین و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه بانک اطلاعات مورد نیاز در موسسه
22.    شرکت در جلسات مراجع ذیصلاح پولی و بانکی برای دفاع و توجیه برنامه های اعتباری موسسه.
23.    نظارت بر تعیین شاخص های توزیع اعتبارات و تسهیلات و شاخص های آماری رشد و توسعه جهت کلیه بخشها و واحدهای زیر مجموعه موسسه.
24.    نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای آماری با استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی.
25.    رسیدگی و نظارت بر امور تهیه و تنظیم گزارشهای آماری بر اساس شاخصهای عملکردی .
26.    نظارت و رسیدگی بر کلیه فعالیتها و امور رایانه ای موسسه و تلاش جهت استقرار زیر ساختهای مناسب شبکه ارتباط داده ای در سطح موسسه برای استفاده کاربران از خدمات اینترنت.
27.    شرکت در جلسات و سمينار ها و گرد همايي ها به منظور تبادل اطلاعات و ارائه گزارشهای لازم.
28.    همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموعه
29.    طراحی‌ و استقرار نظام مبتنی بر‌ آمار‌، اطلاعات با بهره گیری از روشهای علمی نوین .
30.    تهیه‌ و تنظیم‌ چشم انداز، اهداف، ماموریت ها، راهبردها در چارچوب‌ جهت گیری ورویکرد برنامه محور با مشارکت‌ و همکاری‌ حوزه های مختلف 
31.    طراحی‌ و استقرار نظام‌ برنامه‌ ریزی‌ راهبردی‌ موسسه وهدایت‌ واحدهای تابعه بمنظور تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ مربوطه ‌.
32.    تدوین‌ نظام‌ تخصیص‌ و توزیع‌ منابع‌ و اعتبارات به حوزه های مختلف موسسه و بهینه‌ سازی‌ آن‌.
33.    برنامه ریزی عملیاتی بمنظور بهبود و بهینه سازی‌ فرآیندهای‌ موجود در موسسه در سطوح‌ مختلف‌.
34.    تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی مورد نیاز و بازنگری آیین نامه های موجود.
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما