شنبه 22 خرداد 1400   19:43:16

اداره برنامه و بودجه

شرح وظایف اداره برنامه و بودجه : 
1-     سرپرستی و نظارت بر امور مربوط به اداره بودجه و بررسی مسائل و مشکلات آن و ارائه راهکارهای لازم
2-    نظارت بر بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و تهیه و تدوین و تنظیم اعتبارات  هزینه ای تملک داراییهای سرمایه ای. 
3-    رسیدگی و نظارت بر برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای مورد نیاز موسسه و جمع بندی  اطلاعات.
4-    برنامه ریزی و نظارت بر تکمیل فرمهای تنظیم بودجه سالیانه و پیش بینی اعتبارات سالهای بعد.
5-    نظارت و رسیدگی بر امور محوله و پیگیری دریافت اعتبارات  هزینه ای وتملک داراییها سرمایه ای و تخصیص و توزیع آنها.
6-    ارائه اعتبارات پیشنهادی سالیانه موسسه برای تصویب و دفاع از آن با همکاری سایر واحدهای موسسه.
7-    مبادله موافقت نامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای و بودجه تفصیلی مطابق با موافقت نامه ها .
8-    رسیدگی و نظارت بر توزیع اعتبارات بین طرحها و پروژه های موسسه.
9-    برنامه ریزی و نظارت بر تعیین شاخصهای مربوط به اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای جهت حوزه های کاری موسسه.
10-    اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای مربوط به تامین بارمالی فعالیتهای جاری و پروژه ای 
11-    نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات واحدهای موسسه و ابلاغ آن به امور مالی و سایر مراکز هزینه .
12-   ارزیابی و نظارت بر اجرای عملیات اجرایی اعتبارات هزینه ای و طرح تملک دارائیهای سرمایه ای و تهیه گزارشهای تحلیلی مختلف از عملکرد واحدها و بخشهای موسسه.
13-   ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده مرتبط با وظایف به مقام مافوق.
14-   شرکت در جلسات مرتبط با وظائف و اظهار نظر در مورد مسائل مطروحه.
          انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

چارت اداره برنامه و بودجه : 
                  


اطلاعات تماس: 

                           


 
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما