شنبه 29 تير 1398  
پيوندهاي مرتبط با شعبه

 
 
 
   
 

شرح وظايف شعبه اراك
رييس موسسه تحقيقاتي رازي اراك جناب آقاي دكتر سيد داود حسيني وظايف اساسي اين شعبه را به شرح ذيل اعلام نمود :

1 -  تحقيق در زمينه مبارزه با بيماريهاي دام و طيور

2 - تحقيق در زمينه مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام

3 - تحقيق و تشخيص بيماريهاي دام و طيور

4 - تحقيق و توليد واكسنها و فرآورده‌هاي بيولوژيك مصرف دام و طيور و انساني (پزشكي و دامپزشكي)

5 - تحقيق در زمينه توسعه واكسنها و فرآورده‌هاي بيولوژيك

6 - توليد سرمها و داروهاي شيميايي مورد مصرف پزشكي و دامپزشكي