مناقصه و مزايده
 

اصلاحیه اسناد مناقصه

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند اسناد مناقصات شماره های 54/97 -57/97 -58/97  با موضوع قراردادهای  سرويس،نگهداري، تعميرات تاسيسات و تجهيزات مكانيكي و الكتريكي واگذاری خدمات عمومی  - واگذاری بسته بندی و نگهداری دام  به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده 3: مدت قرارداد

مدت انجام قرارداد به مدت 5 ماه شمسی از تاريخ 01/09/1397 لغایت 31/01/1398  مي باشد.

 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

قرارداد بسته بندی و نگهداری دام

عمومی دو مرحله ای

10:00

یک شنبه

11/09/1397

10:00

سه شنبه

13/09/1397

58 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

قرارداد خدمات عمومی

عمومی دو مرحله ای

11:00

دو شنبه

05/09/1397

11:00

چهار شنبه

07/09/1397

57
 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

قرارداد سرويس،نگهداري، تعميرات تاسيسات و تجهيزات مكانيكي و الكتريكي

عمومی دو مرحله ای

10:00

دو شنبه

05/09/1397

10:00

چهار شنبه

07/09/1397

54

 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

مناقصه محدود دو مرحله ای انتخاب مشاوردوربین مداربسته

محدود دو مرحله ای

11:00

یک شنبه

27/08/1397

11:00

سه شنبه

29/08/1397

56
 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

مناقصه محدود یک مرحله ای انتخاب مشاور ساختمان آنتروتوکسمی اهواز

محدود یک مرحله ای

10:00

یک شنبه

27/08/1397

00:00

........................................

--

55

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند :

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در نظر دارد جهت انجام مناقصه گازرسانی ایستگاه تحقیقاتی کردان به شماره 97/53 ، یک جلسه بازدید از سایت  تحقیقاتی کردان در روز چهارشنبه مورخ 09/08/1397 ساعت 10:00 صبح  برگزار نماید . لذا شرکت در این بازدید برای کلیه مناقصه گران الزامی می باشد.

جهت پاسخگویی و هماهنگی های لازم با داخلی های 2151 ،2446 و یا 09121674948 ناظر قرارداد مهندس مدیرروستا تماس حاصل فرمایید
 

اصلاحیه زمان برگزاری :
اصلاحیه زمان برگزاری مناقصه خرید اقلام کامپیوتری به شرح جدول مندرج در ذیل می باشد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

تجدید اول خرید قطعات کامپیوتری

عمومی دو مرحله ای

10:00

یک شنبه

13/08/1397

10:00

سه شنبه

15/08/1397

52


 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

تجدید اول خرید قطعات کامپیوتری

عمومی دو مرحله ای

10:00

یک شنبه

06/08/1397

10:00

چهار شنبه

09/08/1397

52


 

دانلود اسناد
مناقصه گران متعهد هستند تا در جلسه ای که در روز یک شنبه مورخ 05/08/1397 ساعت 10:00 در محل مدیریت فنی و مهندسی برگزار می شود حضور به هم رسانند.

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

مطالعات،طراحی،تامین کالا و تجهیزات و گازرسانی به ایستگاه تحقیقاتی کردان ) (EPC)

عمومی دو مرحله ای

10:00

یک شنبه

20/08/97

10:00

سه شنبه

22/08/1397

53
 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

حفاظت فیزیکی و خدمات آتش نشانی موسسه رازی کرج

عمومی دو مرحله ای

12:00

یک شنبه

29/07/1397

11:00

سه شنبه

01/08/1397

51

 
دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی شیراز

عمومی یک مرحله ای

11:00

یک شنبه

29/07/1397

-

-

-

50

 

دانلود اسناد
دانلود پلان ها : اداری - طرح مفهومی - طرح منفی یک - کلاس بندی هوا - موقعیت سایت - موقعیت قرارگیری

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

انتخاب مشاور احداث ساختمان  تولید واکسن آنتروتوکسمی شعبه اهواز

محدود 2 مرحله ای

10:00

یک شنبه

29/07/1397

10:00

سه شنبه

01/8/1397

49

 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

تجدید اول خريد ويال شيشه اي و پوكه آمپول

عمومی 2 مرحله ای

10:00

یک شنبه

15/07/1397

10:00

سه شنبه

17/07/1397

46
 

دانلود اسناد

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مرحله اول

مرحله دوم

شماره مناقصه

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

قرارداد خرید لیبل،بروشور و برچسب کارتن فرآورده های بیولوژیک

محدود1 مرحله ای

11:00

یک شنبه

22/07/1397

-

-

-

48


 

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات