شنبه 1 شهریور 1393 Therapeutics Sera

                                                                                                                   
Medical Antisera

Polyvalent Snake Antivenom
Polyvalent Scorpion Antivenom
Monovalent Snake Antivenom
Monovalent Scorpion Antivenom
Anti-Tetanus
Anti-Diphtheria

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات