یکشنبه 2 شهریور 1393 Branches
 
RVSRI in Northeastern part of Iran
  +985008411009
   +985118420430
Location: Mashhad
 Establishment: 1950

Products: Newcastle, 
Enterotoxemia, Anthrax, 
Anthrax & Poultry vaccines
 
RVSRI in Northwestern part of Iran
  +984912453088
  +984912453288
 Location: Marand
Establishment: 1994

Products: Inactivated Newcastle 
(oil-emulsion)
Inactivated Influenza 
(oil-emulsion)
Combined Inactivated Influenza
 & Newcastle
 
RVSRI in Central part of Iran
  +988613544702
  +988613544701
 Location: Arak
Establishment: 2007

Products:Antigens
Diagnostic Kits for 
veterinary & poultry disease
 
RVSRI in Southeastern part of Iran
  +983416271011
 +983412233051
 Location: Kerman
Establishment: 1994

Products:
Enterotoxemia Anthrax

 
RVSRI in Southwestern part of Iran
  +986113332504
  +986113332512
Location: Ahwaz
Establishment: 1962

Products:Enterotoxemia
Infectious Necrotic Hepatitis
Venom Milking of 5 Scorpion 
Species
 
RVSRI in Southern part of Iran
  +987116240021
  +987116353975
 Location: Shiraz
Establishment: 1995

Products: Enterotoxemia
Agalactia
 
 

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات