واكسن لاكتوكوكوزيس ماهي
<%@ Register TagPrefix="uc1" TagName="ObjectComment" Src="../Comment/ObjectComment.ascx" %>
واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی


 
        

شکل و نوع واکسن:
سوسپانسیون باکتری کشته جهت غوطه ور سازی ماهیان

ترکیب واکسن :
- باکتری لاکتوکوکوس گارویه آ       109 *1 در میلی لیتر
- فرمالدئید به عنوان غیر فعال کننده    کمتر از 15/0 درصد

موارد مصرف :
جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری استرپتوکوکوزیس / آنترو کوکوزیس ایجاد شده توسط لاکتوکوکوس گارویه آ در ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی تهیه شده است.

دز ، روش مصرف و راه تجویز :
قبل از استفاده بطری واکسن را بخوبی هم زده و محتویات آنرا در یک وان مناسب با آب معمولی استخر (oC 10-8 ( به میزان یک  به صد رقیق کنید تا تعداد 107 *1 باکتری در میلی لیتر بدست آید.ماهی ها را به یک سمت از استخر هدایت کرده و آنها را با توری گرفته و تور محتوی ماهی را 1 دقیقه در وان حاوی واکسن غوطه ور ساخته و پس از اطمینان از انجام واکسیناسیون, ماهی ها را به استخر بازگردانید.

 برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون:
بهترین زمان واکسیناسیون هنگامی است که  ماهیان 5-2 گرم وزن دارند.
45 روز پس از اولین واکسیناسیون , ماهیان را مجدداً با روش ذکر شده واکسینه نمایید. در اینصورت ایمنی حاصل تا 6 ماه دوام خواهد داشت.

موارد منع مصرف :
- واکسن را همزمان با سایر واکسن ها و یا داروها استفاده نکنید.
- از واکسیناسیون ماهی های بیمار و ضعیف خودداری شود.
- پس از انقضای تاریخ مصرف , از مصرف واکسن خودداری شود.

عوارض جانبی :
از آزمایشات کار آزمایی بالینی انجام گرفته موردی مشاهده نشده است.

توصیه ها و احتیاط های لازم :
- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود.
- واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود
- 48-24 ساعت قبل از واکسیناسیون از تغذیه ماهیان خودداری کنید.
- از یخ زدن واکسن خودداری شود.
- تمامی ماهیان موجود در استخر به طور همزمان واکسینه شوند.
- کپسول اکسیژن , سنگ  هوا , ساعت , ترازو , توری (ساچورک) , وان مناسب را قبل از شروع به واکسیناسیون , آماده نمایید.
- بهترین دمای آب برای واکسیناسیون oC 10-8 است.
- سعی کنید کمترین استرس در حین و پس از واکسیناسیون به ماهیها وارد شود.

شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری :
- حمل و نقل واکسن در شرایط سرد 2 تا 8 درجه سانتیگراد انجام گیرد
- -در دمای2 تا 8 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود
- در این شرایط واکسن تا یک سال پس از تاریخ تولید بر اساس تاریخ مندرج بر روی برچسب قابل مصرف خواهد بود.

بسته بندی :
- واکسن در بطری های 250 و 1000 میلی لیتری عرضه می شود.


                                    


طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات