چهارشنبه 2 مهر 1399   12:04:21

شرح وظایف واحد رسیدگی اسناد


1- مميزي و رسيدگي به اسناد و فاكتورهاي عاملين مراكز و ستاد موسسه .
2- بررسي و كنترل كليه درخواست چكهاي تنخواه گردان، پيش پرداختها، علي الحساب ها،
صورت وضعيت هاي پيمانكاران و مشاوران، كارهاي خدماتي يا پيماني .
3- اظهار نظر نسبت به كليه قراردادها براساس مقررات و قوانين موضوعه .
4- انطباق كليه اسناد هزينه ( قطعي و غيرقطعي ) با موافقت نامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و قوانين هيأت امناء و قوانين عمومي دولت .
5- رسيدگي و مييزي صورت وضعيت هاي پيمانكاران و مشاوران .
6- بررسي درخواست وجه هاي سپرده حسن انجام كار .
7- انطباق مدرك سند با برنامه ، فصل ، طرح و پروژه مطابق موافقت نامه .
8- اعلام وصول براي اسناد واريزي از ستاد يا مراكز .
9- انعكاس مشكلات و يا نواقص احتمالي اسناد به ادارات يا عاملين حسب مورد .
10- رسيدگي و مميزي اسناد مربوط به سفارشات خارجي و تشكيل پرونده رايانه و فيزيكي.
11- رسيدگي و مميزي مربوط به مأموريت هاي كوتاه مدت و بلند مدت خارج از كشور .
12- رسيدگي و كنترل اسناد مربوط به خانه هاي سازماني و درآمد اختصاصي .
13- نگهداري اطلاعات قراردادها از طريق درج در پرونده فيزيكي و سيستم رايانه اي .
14- ارسال بخشنامه ها ، قوانين و مقررات ، دستورالعمل ها و موافقت نامه ها به عاملين امور مالي و راهنمائي آنها.
15- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .
16- رسيدگي به اسناد حقوق و مزايا .


 

شرح وظایف واحد دفترداری و تنظیم حسابها

شرح وظايف واحد دفترداري و تنظيم حساب ها

1- تهيه گزارشات ماهيانه جهت ارسال به مراجع قانوني در مهلت مقرر در قانوني .
2- تهيه گزارش عملكرد ساليانه جهت ارسال به مراجع قانوني در مهلت مقرر قانوني .
3- ايجاد كدهاي رايانه اي بطوري كه شناسائي سرفصل ها در كليه گروه هاي حساب آسان باشد و وحدت رويه در آن رعايت شده باشد .
4- تهيه صورت مغايرات بانكي و ارسال يك نسخه به اداره دريافت و پرداخت جهت پيگيري اقلام باز .
5- كنترل گروه حساب ها .
6- اخذ تفريغ حسابداري و مطابقت آن با تفريغ اعتبارات بصورت ماهيانه و قبل از تهيه گزارش ماهيانه و پيگيري موارد اختلاف تا حصول نتيجه .
7- قطعي نمودن اسناد پس از اخذ تفريغ اعتبارات و حسابداري و مغايرت بانكي و حصول اطمينان از صحت آنها.
8- تهيه كپي از درخواست وجه هاي خزانه ، تخصيص اعتبار، حوالجات ، ابلاغ ها جهت گزارشات امور مالي .
9- كنترل ماهيت حساب ها بطور ماهيانه و رفع ماهيت هاي غيرواقعي هم در تراز معين و هم در تراز تفضيلي.
10- رعايت دقيق دستورالعمل هاي وزارت دارائي ( اداره كل تمركز و تلفيق روشهاي حسابداري ) در خصوص تنظيم حساب ها جهت اخذ تأييديه حساب در پايان سال .
11- اخذ تأييد از خزانه در خصوص واريزي وجوه به حساب هاي خزانه هر ماهه و اخذ تأييديه در خصوص دريافتيها از خزانه هر سه ماه يك بار .
12- ارائه گزارش از چك هايي كه 6 ماه از تاريخ صدور آنها گذشته ليكن از حساب برداشت نشده است و ابطال چكهاي فوق و انتقال به 6 خزانه .
13- اخذ اطلاعات حسابهاي موجود در بانكها از طريق ديسكت يا ايميل جهت صورت مغايرات بانكي .
14- ارتباط تنگاتنگ و هماهنگي لازم با اداره كل تمركز و تلفيق وزارت دارائي و كوشش جهت بهبود و اصلاح گزارشات و نهايتاً قبول حساب ها .
15- پيگيري حسابهاي پيش پرداخت ، علي الحساب و تنخواه گردان در سال جاري و صدور نامه براي بدهكاران سال جاري.
16- پيگيري حسابهاي سنواتي و صدور نامه براي بدهكاران سنواتي .
17- بررسي و تأييد يا عدم تأييد تسوبه حساب همكاران جهت خروج از موسسه به هر دليل .
18- پشت نويسي اسناد هزينه و پشت نمره كردن آنها .
19- بايگاني اسناد هزينه به تفكيك جاري و عمراني براساس شماره سند به نحوي كه دستيابي به آن به آساني ميسر باشد .
20- خروج اسناد از بايگاني پس از تحويل به آن صرفاً با تهيه فرم مخصوص امكان پذير مي باشد .
21- بستن حساب سال جاري و انتقال آن به سال بعد .
22- بررسي و كنترل سقف تنخواه گردان عاملين، همچنين ميزان تسويه حساب و هماهنگي آن با بدهي عامل.
23- اخذ گزارشات ماهيانه از عاملين و كنترل حساب آنها .
24- تهيه فرم هاي يكنواخت و ارائه به عاملين .
25- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .


 

شرح وظایف واحد دریافت و پرداخت


1- صدور كليه چك هايي كه بابت قراردادها و پرداختهاي غيرقراردادي موسسه از اعتبارات جاري، عمراني، اختصاصي، ساير منابع و حقوق تأمين و پرداخت مي گردد.
2- چكهاي صادره مي بايستي حتماً در وجه شماره حساب افراد حقيقي يا حقوقي صادر شود.
3- اخذ اعلام وصول چكهاي تحويلي به ذينفع .
4- صدور سند حسابداري .
5- پيگيري اقلام باز صورتحساب .
6- مميزي درخواست وجه ها و تهيه فرم مخصوص ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ارسال به وزارت دارائي .
7- نگهداري موجودي بانكها و اعلام مانده واقعي به مدير امور مالي پس از دريافت تفريغ اعتبارات و حسابداري و مغايرت بانكي از اداره اعتبارات و اداره دفترداري حداقل يك بار در ماه و يا هر هنگامي كه لازم باشد .
8- پاسخگوئي تلفني، مكاتبه اي و يا حضوري به عاملين در ارتباط با وجوه ارسالي .
9- صدور اعلام وصول براي وجوه واريزي مراكز .
10- پيگيري اسناد جهت امضاء معاونين، مدير و مقام مجاز حسب مورد و تحويل اسناد به بايگاني .
11- تحويل چكهاي تحويلي به بانك و اخذ رسيد .
12- اختصاص شماره سند حسابداري به اسناد ثبت در دفتر صدور سند.
13- پيگيري افتتاح حساب هاي دولتي از خزانه و يا بانكها و يا تغيير امضاء .
14- انجام امور مربوط به تفويض اختيارات مقام عالي موسسه .
15- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .
16- تحويل چكهاي اشخاص حقيقي، حقوقي و تحويل چك هاي ماليات، بيمه ، كسورات و ... به بانك ها و مراجع مربوطه .


 

شرح وظایف واحد حقوق، دستمزد و بازنشستگی


1- ورود اطلاعات پرسنلي و حقوقي پرسنل به رايانه از قبيل احكام ، اقساط وام و گزارشات ماهيانه از ستاد موسسه و مراكز .
2- استخراج اطلاعات پردازش شده از قبيل فيش حقوقي ، ليست بانكها ، ليست اقساط وام ها و ...
3- پاسخگوئي به مكاتبات و ارباب رجوع و تلفن ها از داخل موسسه يا از مراكز .
4- نگهداري پرونده براي پرسنل شاغل و بازنشسته .
5- تهيه پيش نويس سند حسابداري جهت اقدامات بعدي .
6- درخواست وجه جهت حقوق بازنشستگان و پيگيريهاي لازم تا واريز حقوق .
7- پيگيريهاي بعد از واريز حقوق از قبيل دريافت تأييديه هاي بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي ، سازمان بازنشستگي ، صندوق معذوريت از كار و ...
8- محاسبه ديون مربوط به پرسنل جهت حقوق معوقه آنها .
9- مرچ Merch  كردن فايل هاي ارسالي از مراكز جهت حقوق و مطابقت آيتم هاي حقوق با قوانين و مقررات و نهايتاً ارسال به وزارت دارائي .
10- پرداخت حقوق ساير هزينه هاي ( غير مستمر كاركنان ).
11- ارسال ليست حقوق و فيش حقوق همكاران به شعب مراكز .
12- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .


 

شرح وظایف واحد اعتبارات


1- پيگيري تخصيص اعتبار و ارسال به اداره دريافت و پرداخت جهت صدور سند حسابداري .
2- تكميل درخواست وجه از خزانه و اخذ امضاء ها و تحويل به نماينده خزانه براساس تخصيص اعتبار .
3- ثبت اطلاعات دريافتي يا هزينه علي الحساب ، پيش پرداخت يا تنخواه گردان در رايانه به نحوي كه امكان گزارشگيري به راحتي ميسر باشد .
4- تأمين اعتبار درخواست وجه ها براساس سند حسابداري و درخواست مقامات مجاز .
5- نگهداري سقف اعتبارات براساس موافقت نامه و تخصيص .
6- نگهداري سقف اعتبارات مربوط به تبصره هاي قانون بودجه مثلاً تبصره 15 تبصره 21 يا تبصره 22 و غيره .
7- پيگيري و اخذ اعلاميه درخواست وجه ها و ابلاغيه ها و تأييديه ها از خزانه و ارسال به دريافت و پرداخت جهت صدور سند حسابداري .
8- پيگيري در خصوص اخذ موافقت نامه از طريق بودجه .
9- تطابق تفريغ حسابداري با تفريغ اعتبارات هر ماهه و پيگيري موارد اختلاف تا حصول نتيجه .
10- تهيه گزارش ماهيانه بودجه اي جهت ارائه به رئيس موسسه .
11- ثبت اسناد هزينه و تنخواه حسابداري در رايانه .
12- پاسخگوئي به مكاتبات داخلي و خارج از موسسه .
13- پيگيري وجوهي كه از طريق وزارت متبوع ابلاغ يا بصورت ساير منابع در اختيار موسسه قرار مي گيرد از طريق نمايندگي خزانه .
14- صدور سند حسابداري در ارتباط با اعلاميه بانكي مربوط به حسابهاي درآمدي وثبت در رايانه به تفكيك منابع مختلف درآمد .
15- تهيه و تنظيم فرم 6 خزانه داري كل جهت صورتحساب هاي بانك مركزي .
16- كنترل و تطبيق گزارشات درآمدي با حسابداري .
17- ارائه گزارش درآمدها به دفتر بودجه جهت پيگيري و اخذ تخصيص درآمد .
18- ارائه گزارش جهت استحضار رئيس موسسه يا معاون وي و دفتر بودجه .
19- اعلام محل تأمين اعتبار و مواد هزينه به مراكز (شعبات ) در خصوص وجوه ارسالي همزمان با ارسال وجه .
20- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .


 

شرح وظایف دفتردار مدیر امور مالی


1- دريافت نامه از طريق اتوماسيون و ارجاع آنها به مدير امور مالي و ساير ادارات .
2- دريافت فيزيك نامه ها و يا پرينت از طريق اتوماسيون جهت قرار دادن آنها در كارتابل مدير امور مالي و ارجاع آنها به ساير ادارات داخلي يا خارج از اداره .
3- پيگيري كليه امور ارجاع شده تا حصول نتيجه و اعلام نتيجه به مدير امور مالي .
4- بايگاني كليه مكاتبات و بايگاني قوانين و مقررات به تفكيك بطوريكه به راحتي قابل استحصال و
 بهره برداري باشد .
5- تايپ نامه هاي صادره توسط مدير امور مالي .
6- يادداشت نمودن كليه موارد از قبيل تلفن و مراجعات در صورت نبودن مدير امور مالي و هماهنگي جهت برگزاري جلسات داخلي و خارجي .
7- انجام امور پشتيباني و امور عمومي از قبيل تهيه و تحويل ملزومات مصرفي و غيرمصرفي همكاران .
8- انجام امور مربوط به فاكس و كپي .
9- تهيه و ارسال گزارش كار پرسنل بطور ماهيانه جهت ارسال به امور اداري .
10- نگهداري تنخواه امور مالي و تهيه اسناد مثبته جهت تسويه پس از تأييد مدير امور مالي و ترميم
تنخواه گردان.
11- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .

 

شرح وظایف اداره اموال و انبارها

1- ثبت و نگهداري دفاتر اموال در رايانه و تنظيم فهرست كل اموال بر اساس منابع تأمين اعتبار و مراكز هزينه و اختصاص شماره برچسب براي كليه اموال سازمان .
2- تهيه گزارشات لازم جهت ارجاع به مراجع قانوني يا هيأت امناء .
3- بررسي مسائل ومشكلات امناي اموال مراكز و ارائه راه حل هاي مناسب براي رفع آنها .
4- تهيه دستورالعمل هاي لازم براي امناي اموال و نظارت بر اجراي صحيح مقررات مربوط به نگهداري ، فروش ، تحويل و تحول اموال .
5- نگهداري اسناد مالكيت اموال منقول و غيرمنقول و هماهنگي جهت ثبت اسناد غيرمنقول به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و بهره برداري موسسه و ارسال اصول اسناد مالكيت غيرمنقول به وزارت دارائي .
6- نگهداري اوراق بهادار به نحو مناسب از قبيل ضمانت نامه ها، چكها و ساير اسناد تضميني .
7- كنترل و نظارت بر انبارهاي موسسه و تأييد قبض انبار و صدور حواله انبار و نگهداري سوابق آن .
8- نظارت بر انبارگرداني انبارهاي موسسه به طور ساليانه و يا در مواقع لزوم و تهيه ليست كسري و اضافي انبار و پيگيري تا حصول نتيجه .
9- پيگيري و جمع آوري فهرست اقلام غيرقابل استفاده ، اسقاط و از رده خارج موسسه جهت فروش و هماهنگي هاي لازم .
10- تهيه فرم ها و دستورالعمل هاي لازم براي امور داخلي امور مالي .
11- الصاق برچسب بر روي اموال و فرم 16  روي محل هاي مناسب در سطح موسسه .
12- نگهداري پرونده براي پرسنل اداره كل و مشخص كردن اقلام دريافتي .
13- امضاء و تأييد تسويه حساب همكاران موسسه هنگام خروج از خدمت به هر دليل .
14- صدور قبض خروج كالا براي خارج نمودن كالا از موسسه يا بخش ها و ادارات .
15- ساير امور ارجاعي از طرف مدير امور مالي .

 

مدیر امور مالی و روسای ادارات

     
  نام: حمیدرضا
نام خانوادگی:پیغمبری
سمت : مدیر امور مالی
 
تلفن: 34502853-026
ایمیل: h.peighambari@rvsri.ac.ir
 
  نام: نعمت اله
نام خانوادگی:آزموده
سمت : معاون امور مالی
 
تلفن: 34502868-026
ایمیل: n.azmodeh@rvsri.ac.ir
 
  نام: رضا
نام خانوادگی:ادیبی
سمت : رئیس اداره اموال و حسابداری انبارها و
مسئول حقوق و دستمزد
 
تلفن: 34502771-026
ایمیل: r.adibi@rvsri.ac.ir
 
  نام: احمد
نام خانوادگی:جوادی
سمت : رئیس اداره اعتبارات عمرانی
            و دبیر کمیته فنی و بازرگانی
 
تلفن: 34502866-026
ایمیل: a.javadi@rvsri.ac.ir
 
  نام: محمد
نام خانوادگی:شیرزاد
سمت : رئیس اداره اعتبارات هزینه ای
 
تلفن: 34509751-026
ایمیل: m.shirzad@rvsri.ac.ir
 
نام: عباس
نام خانوادگی:کمالیروستا
سمت : مسئول رسیدگی اسناد
 
تلفن: 34502760-026
ایمیل:
 
            
نسخه قابل چاپ
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما